Van email 
Onderwerp 
Telefoonnummer 
Vraag 
    

Autorijacademie Pijper hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autorijacademie Pijper houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Autorijacademie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Autorijacademie Pijper verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinde;

Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

Informatie versturen/facturen.

Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Autorijacademie Pijper de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Autorijacademie Pijper opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Autorijacademie Pijper verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Autorijacademie Pijper de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door {Organisatie} opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Autorijacademie Pijper verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Autorijacademie Pijper opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Plango rijschool software systeem zie hun privacy beleid.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Autorijacademie Pijper bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Autorijacademie Pijper van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Autorijacademie Pijper
Noorduyn 5
3769 DE Soesterberg

 

Haal je rijbewijs bij Autorijschool Pijper Zeist

Inmiddels is Autorijschool Pijper al ruim 55 jaar een begrip in Zeist en omstreken, en zijn al meer als 15000 kandidaten u voor gegaan met het behalen van het rijbewijs B. Bij Autorijschool Pijper bent u aan het juiste adres voor voordeel, kwaliteit, ervaring en een hoog slagingspercentage.

Het team van ervaren en vakbekwame instructeurs van Autorijschool Pijper staat voor u klaar om er voor te zorgen dat u op een leuke en veilige manier uw rijbewijs haalt. Autorijschool Pijper streeft ernaar dat vooral na het behalen van het rijbewijs u veilig deel uit kunt maken van het verkeer.

Autorijschool Pijper hecht er grote waarde aan dat u als klant geen nummer bent, zoals momenteel bij veel bedrijven het geval is, maar dat iedereen als individueel benaderd word. Het is dan ook geen enkel probleem om voor of na een rijles ergens anders opgehaald of afgezet te worden. Ook in de avonduren rijden is bij Autorijschool Pijper mogelijk. En als er om wat voor rede dan ook geen klik is tussen u en uw instructeur kunt u direct bij een andere instructeur terecht.

Bovendien is Autorijschool Pijper trots BOVAG-lid en bent u als klant altijd gegarandeerd van de zekerheden van het BOVAG-garantiefonds.

Waarom kies je voor Autorijschool Pijper?             Rijbewijs B      

 • een gegarandeerd hoge kwaliteit van de rijlessen
 • zeer effectieve lesmethode
 • elke rijles dezelfde, goed gekwalificeerde instructeurs
 • uitsluitend lessen in nieuwe Volkswagen polo Blue motion
 • geen wachttijd, dus gelijk beginnen met lessen
 • beginnen vanaf 16,5 jaar
 • geen extra kosten bij lessen tijdens avonduren
 • hoog slagingspercentage
 • gespreid betalen mogelijk
 • Bovag aangesloten
 • Goede prijs/kwaliteit verhouding

Autorijschool Pijper Zeist: Zeker geslaagd!

Wil je beginnen met lessen, raden we altijd een vrijblijvende proefles aan.

 • De proefles is vrijblijvend en duurt 60 minuten
 • Je leert je instructeur alvast kennen
 • Krijg al een gevoel bij het besturen van de lesauto
 • Uitleg over de lesmethode en instructiekaart
 • Je krijgt een goed beeld van de rijlessen
 • Direct advies op maat voor het juiste rijles pakket
   

Autorijschool Pijper heeft de volgende pakketten in het assortiment.

1.   Pakket van 15 uur autorijles inclusief 1 volledig CBR praktijk examen.                        €895,-

2.   Pakket van 30 uur autorijles inclusief 2 volledige CBR praktijk examens.                     €1765,- 

3.   Pakket van 40 uur autorijles inclusief 2 volledige CBR praktijk examens.                     €2165,-

 

Bel of mail Autorijschool Pijper vandaag nog voor het maken van een afspraak.                                   


In alle gevallen geldt:
Het aantal uren les in een pakket kan naar wens worden verdeelt over lessen van 1, 1.5 of 2 uur.
Gespreide betaling is mogelijk.
Tussentijdse onderbreking geeft geen recht op terugbetaling.

* Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten.

 

Ook voor de aanbieding bij Autorijschool Pijper geldt:

Gespreide betaling is mogelijk.
Tussentijdse onderbreking geeft geen recht op terugbetaling.

Hieronder vind u de prijzen van losse lessen, theorie en examens.

Losse praktijk lessen:

1    uur autorijles € 46,-
1,5 uur autorijles € 69,-
2    uur autorijles € 92,-

Reserveren van theorie examen door Autorijschool pijper:

Klassikaal € 40,-
Individueel € 95,-
Theorie CD-rom of vragenboek € 22,-

U kunt uw klassikale theorie examen ook zelf reserveren dit is heel eenvoudig via het CBR.

Examen aanvraag

 

Kosten eigen verklaring (Examen papieren)* € 40,-
1 volledig faalangst praktijk examen incl. kosten CBR/BNOR €280
1 volledig praktijk examen incl. kosten CBR €250,-
1 volledig praktijk examen incl. kosten BNOR €260,-

Alle examen prijzen zijn inclusief autohuur.

Autorijschool Pijper is direct verbonden met de agenda van het CBR zodat wij u examen na overleg kunnen inplannen. Houd hierbij rekening met eventuele wachttijden.

* Eigen verklaring: Een formulier met elf vragen over uw geestelijke en lichamelijke gesteldheid. Het CBR heeft de eigen verklaring nodig om uw geschiktheid om te kunnen rijden te kunnen beoordelen. De rijschool koopt online dit formulier voor u, en u ondertekent het voorafgaand aan uw  praktijk examen in het bijzijn van de examinator.

* Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten.